top of page

Algemene voorwaarden & privacy policy

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid algemene voorwaarden

Doorbreekbaar Comm V: Belgische Comm V handelend onder de naam en hierna genoemd “Doorbreekbaar”, met maatschappelijke zetel te Steenweg op Sevendonk 76 bus 5 2360 Oud-Turnhout, met BTW BE 0761.945.292 en ondernemingsnummer 0761.945.292, RPR Antwerpen, afd. Turnhout.

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via de volgende gegevens: doorbreekbaar@gmail.com of op +32479082753

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van Doorbreekbaar, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen Doorbreekbaar en haar Klant.

 

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De Klant bevestigt dat hij/zij bij het boeken van een consultatie of bij het inschrijven voor een cursus: (i) volledig geïnformeerd werd door Doorbreekbaar omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Doorbreekbaar en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie boekt of zich inschrijft voor een cursus. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de Klant dat hij/zij alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan Doorbreekbaar te hebben bezorgd.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

De prijs voor de diensten van Doorbreekbaar is deze zoals vermeld op de website. De betaling gebeurt steeds online via de gegeven opties op de website van Doorbreekbaar. De klant ontvangt nadien per e-mail een factuur voor de geplaatste bestelling.

Al de facturen zijn te betalen binnen 14 dagen na ontvangst ervan. Indien er sprake is van tussentijdse facturen (termijnbetaling) bevestigt de Klant met een eerste betaling zijn/haar volledige aankoop van het product in zijn totaliteit (bv. een online traject). De volledige verkoopprijs dient dus te worden voldaan over de afgesproken termijn die terug te vinden is op de factuur op maat.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van ontvankelijkheid.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook:

worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;


heeft Doorbreekbaar het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;
heeft Doorbreekbaar het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren; en
kan Doorbreekbaar bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van Doorbreekbaar om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Doorbreekbaar niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Voor zover Doorbreekbaar bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Doorbreekbaar is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

 

Artikel 5. Overmacht

Doorbreekbaar is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, oproer, brand, oorlog, epidemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.  

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Doorbreekbaar heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Doorbreekbaar via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet Doorbreekbaar bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Artikel 7. Intellectuele rechten

De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van Doorbreekbaar in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) met betrekking tot allerhande documentatie en geleverde diensten komen uitsluitend toe aan Doorbreekbaar en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant.

Artikel 8. Levering

Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:

Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. Doorbreekbaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. Doorbreekbaar verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Doorbreekbaar levert enkel binnen België/Nederland.

Artikel 9. Bescherming van persoonsgegevens

Doorbreekbaar zal in het kader van haar contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz.

 

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving.

 

Doorbreekbaar treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, het verbeteren van onze dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch). De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met dienstverleners die als verwerkers optreden, professionele adviseurs (zoals externe advocatenkantoren en boekhouders) en overheidsinstanties.

Doorbreekbaar neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen.

Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Doorbreekbaar. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via mail worden ingediend mits bewijs van identiteit. Elke betrokkene kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door Doorbreekbaar hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Doorbreekbaar of via de website/per e-mail.

*De uitgebreide en laatst bijgewerkte versie van ons privacybeleid (GDPR) lees je door op deze link te klikken.

Artikel 10. Gebruikersaccount voor online trainingen 

Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website of het online platform een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat Doorbreekbaar de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Doorbreekbar dan is Doorbreekbaar gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 8. Varia

Technische problemen website: Doorbreekbaar kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

 

Doorbreekbaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Doorbreekbaar kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Website: Doorbreekbaar is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Doorbreekbaar zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. Doorbreekbaar is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Ondeelbaarheid. De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doorbreekbaar. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van Doorbreekbaar, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.

Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door Doorbreekbaar van de rechten krachtens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door Doorbreekbaar moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Splitsbaarheid. De bepalingen van overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Toepasselijk recht. Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.

Bevoegde rechtbank. Doorbreekbaar kan uitsluitend gedagvaard worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. De Klant mag gedagvaard worden voor één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van Doorbreekbaar.

*De uitgebreide en laatst bijgewerkte versie van ons privacybeleid (GDPR) lees je door op deze link te klikken.

bottom of page